Çështje Praktike & Administrative

Artikuj me fokus analizën e procedurave administrative apo gjyqësore me të cilat ndeshen qytetarët dhe profesionistët ligjor. Kjo pjesë e RJSH është teknike-juridike por ka edhe si qëllim të japë informacion në lidhje me praktika të ndryshme pranë gjykatave; agjencive shtetërore; administratës publike etj.

Aspekte të veprës penale të kontrabandës

Abstrakti: 

Ky shkrim ka si qëllim të analizojnë veprat penale në fushën e doganave dhe elementet e veçantë që secila figurë mbart. Krimet në fushën e  doganave po zënë gjithnjë e më shumë hapësirë ​​nëpër gjykatat kombëtare dhe evropiane. Karakteristikë e veçantë e tyre është se ato janë gjithnjë në zhvillim dhe legjislatori duhet të përpiqet të ruajë ritmin e kohës dinamike që po jetojmë.

Artikulli i plotë: 

Bashkimi ndërkufitar i Shoqërive Tregtare

Abstrakti: 

Shoqëritë tregtare në Shqipëri luajnë një rol të rëndësishëm, por burimet tona duke qenë se janë të konsiderueshme  mund të luajnë rol dhe në tregun europian . Në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë europian Shqipëria ka miratuar ligjin për bashkimin ndërkufitar të shoqërive tregtare me qëllim që të përcaktojë hapat dhe procedurat e bashkimit të shoqërive tregtare shqiptare me ato europiane.

Artikulli i plotë: 

Kompensimi Civil i Veprave Penale në Shqipëri

Abstrakti: 

Kur shkaktohet dëm, lindin detyrime dhe përgjegjësi ligjore. Ky është një parim shumë i rëndësishëm i legjislacionit civil që shoqëron veprat penale. Kryerja e veprave penale shkel ligjin, por në të njëjtën kohë, cënon dhe dëmton drejtpërsëdrejti viktimat, të cilat kanë të drejtën e kompensimit civil.

Artikulli i plotë: 

Efekti i regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe nevoja për ndryshime ligjore

Abstrakti: 

Pronësia si një e drejtë themelore e njeriut ka hasur këto njëzet e pesë vite të sistemit të ekonomisë së tregut mjaft vështirësi në mirëadministrimin e saj. Kjo ka ardhur gjithashtu dhe si pasojë e mosnjohjes së thellë të ligjit nga shumica e shtetasve dhe nga mungesa e një kulture për t’u konsultuar me avokatë apo profesionistët e së drejtës në përgjithësi.

Artikulli i plotë: 

Kompetenca lëndore e gjykatave për vendimet e Agjencisë së Trajtimit të Pronës

Abstrakti: 

Ky artikull sjell në vëmendje të lexuesve një aspekt specifik të legjislacionit shqiptar në fuqi në fushën e të drejtës së pronësisë.Konkretisht, në këtë artikull është trajtuar roli që luan Agjencia e Trajtimit të Pronës, si organi publik kompetent për trajtimin dhe rregullimin e çështjes së pronave, ndryshimet që ka pësuar ligji për pronën nga viti 1993 e deri më sot, ku theksi i vihet ligjit aktual nr.

Artikulli i plotë: 

Përdorimi i Pronësisë Industriale si Instrument Financimi

Abstrakti: 

Ky artikull trajton të drejtën e përdorimit të pronësisë industriale, e cila përfaqëson një aset të vlefshëm për shoqëritë si burim i aksesit në financim. Në paragrafin e parë jepet një shpjegim i shkurtër i të drejtës së pronësisë industriale, të njohur nga legjislacioni shqiptar dhe të mekanizmit për të përfituar financim nga kjo e drejtë mbi pasuri të paprekshme.

Artikulli i plotë: 

E drejta e ankimit kundër vendimit që refuzon kërkesën për masën e sigurimit të padisë

Abstrakti: 

Ky artikull trajton të drejtën e ankimit kundër vendimit që refuzon masën e sigurimit të padisë në procesin civil. Në paragrafin e parë përshkruhet kuptimi i masës së sigurimit të padisë dhe kushtet thelbësore për t’a kërkuar atë në gjykatë.

Artikulli i plotë: 
Subscribe to RSS - Çështje Praktike & Administrative

 

 

Partnere e sponsore