Kompetenca lëndore e gjykatave për vendimet e Agjencisë së Trajtimit të Pronës

Abstrakti: 

Ky artikull sjell në vëmendje të lexuesve një aspekt specifik të legjislacionit shqiptar në fuqi në fushën e të drejtës së pronësisë.Konkretisht, në këtë artikull është trajtuar roli që luan Agjencia e Trajtimit të Pronës, si organi publik kompetent për trajtimin dhe rregullimin e çështjes së pronave, ndryshimet që ka pësuar ligji për pronën nga viti 1993 e deri më sot, ku theksi i vihet ligjit aktual nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. Ky ligj pavarësisht risive dhe ndryshimeve që solli në procesin e trajtimit të pronës, përsëri krijon problematika përgjatë praktikës gjyqësore lidhur me të drejtën e ushtrimit të ankimit të vendimeve të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, e cila si rrjedhojë ka sjellë një konflikt kompetencash të gjykatave administrative dhe gjykatave civile.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore