Përdorimi i Pronësisë Industriale si Instrument Financimi

Abstrakti: 

Ky artikull trajton të drejtën e përdorimit të pronësisë industriale, e cila përfaqëson një aset të vlefshëm për shoqëritë si burim i aksesit në financim. Në paragrafin e parë jepet një shpjegim i shkurtër i të drejtës së pronësisë industriale, të njohur nga legjislacioni shqiptar dhe të mekanizmit për të përfituar financim nga kjo e drejtë mbi pasuri të paprekshme. Paragrafi i dytë shqyrton dispozitat e reja ligjore të miratuara me anë të Ligjit Nr. 17/2017, datë 16.02.2017 “Për dia ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9947 datë 7.7.2008 “Për pronësinë industriale” të ndryshuar”, në lidhje me regjistrimin e pengut mbi pronësinë industriale. Ndërsa paragrafi I fundit paraqet përfundime dhe rekomandime në lidhje me zbatimin praktik të këtij instrumenti financimi.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore