E drejta e ankimit kundër vendimit që refuzon kërkesën për masën e sigurimit të padisë

Abstrakti: 

Ky artikull trajton të drejtën e ankimit kundër vendimit që refuzon masën e sigurimit të padisë në procesin civil. Në paragrafin e parë përshkruhet kuptimi i masës së sigurimit të padisë dhe kushtet thelbësore për t’a kërkuar atë në gjykatë. Paragrafi i dytë trajton në mënyrë specifike procedurën e ankimit të masës së sigurimit të padisë dhe veçanërisht problematikën e ankimit të vendimit gjyqësor që refuzon marrjen e masës së sigurimit të padisë. Në paragrafin e fundit paraqiten përfundimet dhe rekomandimet e autorit për ndryshimet e nevojshme ligjore.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore