Bashkimi ndërkufitar i Shoqërive Tregtare

Abstrakti: 

Shoqëritë tregtare në Shqipëri luajnë një rol të rëndësishëm, por burimet tona duke qenë se janë të konsiderueshme  mund të luajnë rol dhe në tregun europian . Në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë europian Shqipëria ka miratuar ligjin për bashkimin ndërkufitar të shoqërive tregtare me qëllim që të përcaktojë hapat dhe procedurat e bashkimit të shoqërive tregtare shqiptare me ato europiane. Ky bashkim krijon kushtet për një konkurrencë më efektive dhe një treg më të përbashkët efikas, prandaj në këtë punim do të trajtojmë disa nga konceptet bazë të bashkimit ndërkufitar, format e këtyre bashkimeve, pasojat ligjore dhe efektet që ajo sjell në ekonominë e brendshme dhe atë europiane. Një fokus  i veçantë i kushtohet edhe mbrojtjes së interesave të punëmarrësve që janë edhe subjektet që preken më shumë nga ky ligj.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore