Aspekte të veprës penale të kontrabandës

Abstrakti: 

Ky shkrim ka si qëllim të analizojnë veprat penale në fushën e doganave dhe elementet e veçantë që secila figurë mbart. Krimet në fushën e  doganave po zënë gjithnjë e më shumë hapësirë ​​nëpër gjykatat kombëtare dhe evropiane. Karakteristikë e veçantë e tyre është se ato janë gjithnjë në zhvillim dhe legjislatori duhet të përpiqet të ruajë ritmin e kohës dinamike që po jetojmë. Këto krime janë me mjaft rëndësi që të studiohen dhe të analizohen, gjithashtu sepse në këtë mënyrë mund  të parandalohen si dhe të merren masa rehabilituese për autorët e tyre. Veprat penale të kontrabandës dëmtojnë interesat e vendit duke prekur Buxhetin e Shtetit për rrjedhojë cenojnë sigurinë financiare në vend. Gjithashtu lloje të veçanta të kontrabandës cenojnë edhe pasuritë tona kombëtare artistike dhe arkeologjike. Është me shumë rëndësi përforcimi i misionit të tre pushteteve në luftën e vazhdueshme kundër kontrabandës, në kuadër të luftës kundër informalitetit.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore