Mbrojtja e Konsumatorit në Shqipëri

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri është një koncept relativisht i ri. Shoqata e parë për mbrojtjen e konsumatorit u themelua që në 15 Mars 1990, në ditën ndërkombëtare të mbrojtjes së konsumatorit, në një periudhë që përkonte me fillimin e ndryshimeve të sistemit politik në Shqipëri, por përpara se të institucionalizoheshin politikat e mbrojtjes së konsumatorit. Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në vitin 2006, vendi ynë, ndër të tjera, është angazhuar në harmonizimin e legjislacionit me acquis communautaire si dhenë bashkëpunimin për harmonizimin e standardeve të mbrojtjes së konsumatorit me ato Europiane.Ky artikull ka si synim paraqitjen e, zhvillimit dhe perspektivave të politikave të mbrojtjes sëkonsumatorit në Republikën e Shqipërisë. Më konkretisht artikulli shtjellon  zhvillimin historik të konceptit të mbrojtjes së konsumatorit pas viteve 1990; shfaqjen dhe zyrtarizimin e shoqatave të mbrojtjes së konsumatorit; kodifikimin e rregullave në legjislacionin primar dhe sekondar në fushën e mbrojtjes së konsumatorit në RSH; ndërveprimin midis institucioneve të tjera, si p.sh autoriteti i konkurrencës dhe shoqatave që kanë në qendër të tyre mbrojtjen e konsumatorit. 

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore