Parimi i Mos-diskriminimit për arsye gjinore në vendin e punës – Vlerësimi i Legjislacionit Shqiptar nëpërmjet Standardeve të BE-së

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Kjo është një analizë që synon të shqyrtojë shkallën në të cilën legjislacioni shqiptar është në përputhje me acquis e BE-së, në lidhje me të drejtat e grave në punë, me fokus të veçantë mos-diskriminimin për arsye gjinore. Paragrafi II i artikullit paraqet një përshkrim të detajuar të aspekteve të ndryshme të parimit të mos-diskriminimit dhe konkretisht: A) barrën e provës; B) provat; C) sanksionet dhe mjetet juridike dhe D) moshën e daljes në pension. Duke analizuar këto aspekte nga pikëpamja e legjislacionit të BE-së, paraqitet gjithashtu edhe analiza krahasuese e legjislacionit shqiptar. Së fundmi përfundimet dhe rekomandimet në lidhje me zhvillimet e legjislacionit shqiptar janë paraqitur në Paragrafin III të këtij artikulli.  

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore