Zbatimi i Ligjit 84/2016: "Për Rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

Në zbatim të nenit 3, pika 11 e Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i cili parashikon se: “Pasuri” janë të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj, sipas parashikimit të nenit 4, të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2013, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë, i ndryshuar që janë në pronësi, posedim ose në përdorim të subjektit të rivlerësimit”, si dhe në zbatim të nenit 6, pika 4 e “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, në datën 15.03.2018 është hedhur shorti dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë. 

Full article: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore