Pakti për Universitetin dhe Ligji për Arsimin e Lartë

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Për shkak të protestave të studentëve është hapur një debat i gjerë publik në lidhje me sistemin e arsimit të lartë në Shqipëri. Si rrjedhojë e këtyre protestave qeveria shqiptare miratoi “Paktin për Universitetin” të përbërë nga disa akte nën-ligjore. Ky shkrim ka për qëllim të analizojë disa prej kërkesave të studentëve dhe akteve nën-ligjore të Paktit për Universitetin si dhe aspektet thelbësore të Ligjit për Arsimin e Lartë. Më konkretisht në paragrafin II analizohet kërkesa për rritjen e financimit publik deri në 5% të PBB-së. Në paragrafin III analizohen vendimet e këshillit të ministrave për përgjysmimin e tarifave të ciklit të parë (Bachelor) dhe të ciklit të dytë (Master). Në paragrafin IV analizohet kërkesa për rritjen nga 10% në 50% të peshës totale të votës së studentëve për të zgjedhur dekanin dhe rektorin. Në paragrafin V analizohet kërkesa në lidhje me përbërjen e Bordit të Administrimit. Në paragrafin VI analizohen dy aspekte thelbësore analizohet kërkesa për shfuqizimin e Ligjit për Arsimin e Lartë. Paragrafi VII jep në mënyrë të përmbledhur përfundimet e analizës për secilën pikë dhe disa rekomandime.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore